رمز موفقیت در زندگی

اسرار وقوانین موفقیت وخوشبختی

کلید موفقیت کسب و کارتان همان توسعه دادن یک فرصت است. موفقیت کسب و کارتان تا حد زیادی به وسیله افکارتان تعیین می شود. اگر باور داشته باشید که در کسب و کارتان موفق می شوید, موفق خواهید شد. هنری فورد یک بار گفت:” اگر شما باور کنید که می توانید یا نمی توانید, همان […]