رابطه جنسی

10مساله اساسی در یک رابطه جنسی

10مساله اساسی در یک رابطه جنسی

10مساله اساسی در یک رابطه جنسی   1- رابطه جنسی یكی از ابعاد ارتباطی بین زن و مرد می باشد( بعد اقتصادی،بعد عاطفی ، بعد فكری، بعدجنسی) و مساله عجیب و غریب و چندش آوری نیست كه خانواده ها نسبت به آن بی توجه باشند. متاسفانه بسیاری از خانواده ها در آموزش این مسئله به […]