جذب شوهر

چگونه شوهرتان را مجذوب کنید؟

  1- متفاوت باشيد   با آنكه ممكن است جذابيت مهم باشد اما كافي نيسـت.                                       تعريف جذاب و دلربا به چشم تمام مردان يكسان نميباشد. حال پرسش اينجا اسـت كه شما چگونه ميتوانيد متفاوت باشيد؟ بگذاريد برايتان مثالي بياورم:اگـر شما داراي لهجه مــنحصر بفردي هستيد، آن را از ديگران پنهان ننموده و يـا جواهر آلات عجيب […]