31 راز موفقیت در زندگی

31 راز موفقیت در زندگی

راز اول
از كارهایی كه ناچاری انجام دهی لذت ببـــر.
نق زدن تنها تو را خسته تر می كند و نمی گذارد كار را درست انجام دهی.
اما اگر با موفقیت مانند یك دوست رفتار كنی.
مثل سگ همه جا به دنبالت خــــــواهد بود.

راز دوم
سعی كن كارهایت را از صمیم قلب انجام دهی.
نه به صرف این كه ناچاری انجام دهی.
باید به كارت ایمان داشته باشی.
یك جریان آب ضعیف ، تنها نیمی از باغچه را آبیاری می كند.

راز سوم
همه چیز را همانطور كه هست بپذیر.
خواستن تنها، چیزی را تغییر نمی دهد.
خواستن، باد را از وزیدن باز نمی دارد و برف را به آب نبات تبدیل نمی كند.
اگر می خواهی چیزها را بهتر از خودشان تبدیل كنی، با آنها همان گونه كه هستند مواجه شو.

راز چهارم
تمرین كن تا از درون شاد باشی.
اجازه نده دیگران برای شاد كردن تو تصمیم بگیرند.
خودت رئیس كارخانة شادی سازی باش.

راز پنجم
ذهنت را همانند ابر سفیدی كه در آسمان است، آزاد كن.
تلاش كن، اما نتایج كار را واگذار تا با هم كار بیایند
برای ابر چه فرقی می كند باد از كدام سو بوزد.
چرا وقتت را برای چیزی كه در كنترل تو نیست، تلف می كنی؟

راز ششم
وقتی تصمیم به انجام كاری می گیری،
از خود نپرس : من چه می خواهم ؟
بلكه بپرس : چه كاری به نفع همه است ؟
اگر به فكر منافع دیگران باشی، دیگران در كنارت كار خواهند كرد و كمكت خواهند كرد تا موفق شوی.

 

راز هفتم

هنگام تصمیم گیری ابتدا نباید بپرسی، از این كار چه نفعی عایدم خواهد شد؟

پرسش درست این است كه : چه كاری به نفع همه است؟

خانه زمانی مستحكم خواهد شد كه همة دیوارهایش استوار باشند.

راز هشتم
وقتی كار به مشكل می خورد، نه دیگران را سرزنش كن و نه خود را،
انسان وقتی شنا یاد می گیرد كه از فرو رفتن در آب نترسد.

راز نهم
برای موفقیت در هر كار،
باید ابتدا تصویر واضحی از نقشة كار داشته باشی.
آن گاه، همان طور كه در باد شدید، نخ بادبادك را محكم نگه می داری،
باید هدفت را هم به همان محكمی نگه داری.

راز دهم
اگر طرحی در عمل مشكل تر از آن شد كه فكر می كردی،
دلسرد نشو.همه چیز این دنیا همین طور است،
خصوصاً اگر ارزشمند باشد.
لاجرم خود حبابی بیش نبود، زیبا اما توخالی.

راز یازدهم
مشكلات ما را قوی و به سمت
پیروزی های بزرگ تر هدایت می كنند.
كوهنوردی آسان نیست، اما منظره ای هم كه
از قله كوه دیده می شود، بسیار زیباست.

راز دوازدهم
اراده ات را قوی كن.
خود را وارد به انجام كارهایی كن كه برایت مشكل اند.
سپس آنها را با جدیت انجام بده.
بعد از مدتی خواهی دید كه اراده ات همانند
گرزی فولادی سخت و درخشان شده است.

راز سیزدهم
با انرژی كامل روی كارهایت تمركز كن.
شیشه های رنگی كلیسا، هنگام عبور نور از آنها
بسیار زیبا و درخشان می شوند.
كارهایت را هم اگر با انرژی انجام دهی،
شفاف و زیبا خواهند شد.

راز چهاردهم
هنگامی كه قصد انجام كاری را داری، از خود نپرس :
دیگران آن را چگونه و با چه روشی انجام داده اند ؟
بلكه بپرس : چگونه می توانم آن را درست و به بهتـــــــــرین وجه ممكن انجام دهم.
این را بدان كه همواره حقیقتی تازه در انتظار كشف شدن است.
بدون احساس وجود این حقایق، كریستف كلمب
هرگز به آمریكا نمی رسید و گراهام بل تلفن را اختراع نمی كرد.

راز پانزدهم
هر كاری را با جان و دل انجام بده.
اگر شعاع انرژی ات را مانند ذره بینی كه نور خورشید را متمركز می كند،
روی موانع تمركز دهی،
هر مانعی كه سر راهت باشد خواهد سوخت.

راز شانزدهم
امروز را آغازی تازه بدان.
چرا به چیزی كه دیروز اتفاق افتاده، یا انجام شده فكر می كنی؟
زندگی رودخانه ای است كه مدام به سمت آینده در جریان است.
هیچ قطره ای از آن دوبار از زیر یك پل رد نمی شود.
كار را با روشی تازه انجام بده، بهتر از همیشه.

راز هفدهم
افكار و رویاهایت را بسط بده.
هنگامی كه در بیرون چمنزاری پهناور است
كه از هر سو تا افق امتداد دارد.
چرا خود را در آغل حبس كنی.

راز هجدهم
نگذار افكار و ذهنیاتت به صورت عادت درآیند.
سعی كن هرگز در جا نزنی.هر روز از زاویه ای تازه به كارها نگاه كن.
زندگی یك صحنة پر از ماجراست.
به اطرافت نگاه كن: نشانه های زیبایی وجود دارند كه به كشفیات تازه اشاره می كنند.

راز نوزدهم
مهم ترین چیز احساسی است كه نسبت به كارت داری.
وجود رنگ های تیره در یك تابلوی نقاشی.
نشانة افسردگی نقاش آن تابلوست.
رنگ های روشن، حاكی از وجود روشنایی و انرژی در زندگی نقاش آن تابلوست.
هر كاری را با شادی انجام بده، تادیگران را هم شاد كنی.

راز بیستم
زندگی مثل یك تاب است كه هم می تــــــــــواند سرگرم كننده باشد و هم حال به هم زن.
اگر هر بار كه تاب می خوری احساس شگفتی كنی،
لذت تاب خوردن را احساس خواهی كرد.
در زندگی هم هر بار كه كاری را انجام می دهی،
از انجام آن شگفتی احساس كن.

راز بیست و یكم
حرف حق را بپذیر و كاری به گویندة آن نداشته باش.
مثلاً اگر بوی دود را احساس می كنی و طوطی ات فریاد بزند كه :
خانه آتش گرفت!
آیا به مهمانهایت خواهی گفت :
این طوطی نمی فهمد چه می گوید؟

راز بیست و دوم
عقاید را با حقایق اشتباه نكن.
حقیقت مانند دانة بادام است،
و عقاید پوستة آن دانة بادام هستند.
اگر به دنبال حقیقت هر چیز هستی،
باید پوسته را بكنی، تا خود دانه را ببینی.

راز بیست و سوم
قبل از انجام هر كار مهمی، اول ببین
چه احساسی نسبت به انجام آن داری.
آیا آن كار را مهم می دانی؟ آیا واقعی به نظرت می رسد؟
آیا به دیگران كمك می كند؟

راز بیست و چهارم
هنگام غلیان احساسات، هیچ تصمیم مهمی نگیر.
در این صورت اشتباه خواهی كرد.
اول درونت را آرام كن.
ذهن مانند یك دریاچه است.
هنگام غلیان احساس، دریاچه مواج است.
دریاچه هنگامی نور ماه را منعكس می كند كه آرام باشد.

راز بیست و پنجم
هنگام مواجه شدن با مشكلی یادت باشد كه حتماً راه حلی وجود دارد.
زیرا هر چیز با جفتش به وجود می آید.
بعد از هر سقوطی ، صعودی و بعد از هر شبی، روزی وجود دارد.
ذهنت را روی راه حل ها متمركز كن.
برای بیرون آمدن از یك اتاق باید در را پیدا كنی،
نه این كه به دیوارها فكر كنی.

راز بیست و ششم
همواره از نعمتهایی كه زندگی به تو بخشیده است،
شاد باش و به خاطر آنچه كه نداری گله مند نباش.
ساختمان با سنگ هایی ساخته می شود كه در دسترس اند،
نه با سنگ های حیاط خانة دیگران.

راز بیست و هفتم
سعی كن مثل ماشین خرابی كه خاموش نمی شود،
دائماً در حال عذرخواهی نباشی.
با این كار توجه دیگران را به اشتباهاتت جلب خواهی كرد.
تلاش كن كه بهترین را انجام دهی.
آن گاه لبخند بزن و حركت كن.
تنها خداوند كامل است.

راز بیست و هشتم
هر كار خیری كه در این دنیا انجام دهی،
بیش از هر كس به خودت كمك خواهد كرد،
به تو قدرت و انرژی و درك بیشتر خواهد بخشید.
اگر خودت نقاشی كنی،
دیگران از تماشای آن لذت خواهند برد.
ضمن آنكه در حین كار
تجربه ات هم در نقاشی بیشتر شده است.

راز بیست و نهم
برای عمل كردن از درونت فرمان بگیر.
برای تفكر از درونت راهنمایی بجو.
زیرا درك و آگاهی را باید دریافت كنی
و نمی توانی خودت خلق كنی.
زمین هنگامی گرم می شود كه
به سمت خورسید متمایل باشد.

راز سی ام
هر چیز كه راست و درست باشد،
به نفع تو و دیگران خواهد بود.
خداوند بهتر از هر كس می داند كه
چه چیز به تو شادی واقعی می بخشد.
آیا یك گیاه می فهمد كه باد، آن را تقویت می كند
یا باران ملال آور باعث
رشد گل های زیبا می شود.

راز سی و یكم
هرگز مغرور نشو،
زیرا غرور میكروبی كشنده است.
غرور به تدریج عقل را زایل می كند
و باعث می شود هیچ كاری را بدرستی انجام ندهی

77 Comments

 1. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

 2. I wanted to develop a quick word so as to thank you for some of the precious ideas you are giving at this website. My considerable internet lookup has finally been honored with reputable facts and strategies to share with my family and friends. I ‘d admit that most of us visitors actually are really fortunate to be in a decent network with many awesome individuals with insightful suggestions. I feel very fortunate to have discovered the site and look forward to really more awesome times reading here. Thanks a lot once more for a lot of things.

 3. Thanks so much for giving everyone remarkably superb opportunity to read from this website. It’s usually so pleasing and also packed with a good time for me personally and my office co-workers to visit your website minimum thrice per week to see the latest things you have got. Not to mention, I’m so always pleased with all the sensational ideas you give. Certain two points in this article are undoubtedly the very best I’ve ever had.

 4. I抦 impressed, I need to say. Really hardly ever do I encounter a weblog that抯 each educative and entertaining, and let me inform you, you’ve got hit the nail on the head. Your thought is excellent; the issue is something that not enough individuals are talking intelligently about. I am very pleased that I stumbled across this in my seek for one thing referring to this.

 5. I am also commenting to make you understand of the extraordinary experience my princess obtained viewing yuor web blog. She even learned many issues, which include how it is like to possess a very effective giving mood to have folks easily completely grasp a variety of tortuous matters. You actually exceeded people’s expected results. Thanks for imparting such priceless, healthy, edifying as well as fun guidance on that topic to Jane.

 6. Thanks for your whole efforts on this website. My mother enjoys participating in research and it’s really easy to understand why. All of us know all concerning the dynamic manner you render worthwhile strategies by means of this website and as well as invigorate contribution from some other people about this theme plus our own child is truly being taught a lot of things. Have fun with the rest of the year. You are always performing a superb job.

 7. Thank you a lot for providing individuals with an extremely pleasant opportunity to read critical reviews from this website. It’s always very nice and jam-packed with fun for me personally and my office peers to visit your web site a minimum of 3 times every week to learn the latest issues you have got. And indeed, I’m also actually pleased for the dazzling points you serve. Selected 4 areas on this page are definitely the best I have had.

 8. I intended to draft you a little bit of remark to give many thanks again for all the splendid tricks you’ve shared in this article. It’s certainly particularly generous of you to provide freely exactly what a few individuals could possibly have offered for sale as an ebook to generate some money for themselves, notably since you could have done it if you ever desired. Those basics also acted as a great way to recognize that other people online have similar eagerness just as my very own to understand more and more with respect to this issue. I think there are lots of more pleasant periods up front for many who read carefully your site.

 9. I simply wanted to thank you so much all over again. I do not know the things that I might have followed in the absence of those tips and hints provided by you on such a industry. It previously was a very challenging circumstance in my circumstances, nevertheless observing this professional fashion you processed that took me to leap with contentment. I’m just happier for this advice and then sincerely hope you know what a great job your are providing teaching most people through your webblog. Probably you haven’t got to know any of us.

 10. Thanks so much for giving everyone an extremely terrific possiblity to read from this site. It is usually so lovely and as well , full of a great time for me personally and my office fellow workers to search your website at the very least 3 times in 7 days to read the fresh things you will have. And definitely, I am also actually astounded with all the impressive concepts you serve. Some 4 facts in this article are basically the most suitable we’ve ever had.

 11. Thank you so much for giving everyone such a spectacular possiblity to read from here. It’s always so kind and as well , stuffed with a lot of fun for me personally and my office mates to search your blog not less than thrice per week to find out the new guidance you will have. And of course, I am also certainly motivated considering the wonderful solutions served by you. Selected 2 points in this post are easily the simplest I have had.

 12. I and also my guys came checking the best information and facts on the blog and so unexpectedly got a terrible suspicion I had not expressed respect to the web blog owner for those tips. All the boys ended up absolutely joyful to read through them and already have absolutely been using those things. Appreciate your simply being indeed kind and also for finding this form of fantastic tips most people are really desperate to understand about. My sincere regret for not saying thanks to earlier.

 13. I needed to send you one little bit of remark to give thanks yet again on your pleasing secrets you’ve featured above. This is certainly particularly open-handed of people like you to allow freely just what a lot of people could possibly have made available for an e-book to earn some profit for themselves, and in particular seeing that you could have tried it if you decided. Those concepts likewise worked as a fantastic way to know that many people have a similar zeal just as my own to find out a little more with reference to this problem. I am certain there are thousands of more enjoyable moments up front for individuals who scan your site.

 14. I and my pals appeared to be going through the nice tips and tricks on the website while suddenly got a terrible suspicion I never thanked the blog owner for them. My young boys had been certainly passionate to read all of them and have in effect unquestionably been taking pleasure in those things. Thank you for truly being simply considerate and for having these kinds of useful subjects most people are really needing to discover. Our honest regret for not saying thanks to you sooner.

 15. I would like to express my appreciation to you for rescuing me from this type of predicament. Because of searching through the world-wide-web and meeting solutions that were not pleasant, I believed my life was over. Being alive without the presence of answers to the problems you have sorted out by way of your guide is a serious case, as well as the ones which might have badly affected my career if I hadn’t noticed your site. The know-how and kindness in playing with all the things was precious. I am not sure what I would’ve done if I had not come upon such a solution like this. I am able to now relish my future. Thank you very much for the expert and amazing help. I won’t think twice to endorse the website to anyone who needs to have guide on this issue.

 16. I would like to show some appreciation to you for bailing me out of this particular problem. Because of surfing around through the world wide web and getting basics which were not beneficial, I thought my life was over. Being alive devoid of the solutions to the issues you have fixed all through your write-up is a serious case, and the kind which could have in a wrong way affected my entire career if I had not discovered the website. Your good understanding and kindness in touching every aspect was invaluable. I’m not sure what I would have done if I had not come across such a stuff like this. I can also at this point relish my future. Thanks for your time so much for the reliable and sensible help. I will not think twice to endorse your web sites to any individual who would need care on this matter.

 17. I as well as my guys were reviewing the excellent items on your web blog and all of the sudden I had a horrible suspicion I never thanked the web blog owner for those tips. My guys came certainly excited to learn them and already have in truth been using these things. Thank you for indeed being really considerate and then for making a choice on some awesome subject matter millions of individuals are really desirous to understand about. My personal sincere apologies for not saying thanks to sooner.

 18. Needed to draft you a bit of word so as to thank you very much once again over the unique ideas you have documented above. It was quite pretty generous with you to make freely all a lot of folks would have marketed as an ebook to help make some bucks for themselves, precisely considering that you might have tried it in case you wanted. Those tricks also served to be the good way to fully grasp some people have a similar desire like mine to realize way more with respect to this matter. I am sure there are thousands of more enjoyable instances in the future for individuals that view your website.

 19. I precisely had to thank you so much once more. I am not sure what I would have made to happen in the absence of those tips shared by you regarding such a field. It had been a very frustrating case in my view, but witnessing a new expert approach you treated the issue took me to jump for delight. Now i am grateful for your support and thus sincerely hope you realize what a powerful job you were accomplishing teaching most people via your web blog. More than likely you haven’t encountered any of us.

 20. I am glad for commenting to let you understand what a useful encounter my wife’s daughter obtained studying your site. She discovered so many issues, which include what it is like to possess a very effective coaching character to get the mediocre ones very easily learn several grueling matters. You truly did more than visitors’ expected results. Many thanks for supplying such great, healthy, educational as well as fun thoughts on your topic to Emily.

 21. I precisely needed to say thanks again. I do not know what I might have tried in the absence of the actual tips and hints provided by you concerning this question. It had been a real distressing situation for me personally, however , seeing a new specialized manner you solved it made me to jump over fulfillment. I am just happier for this support and believe you recognize what a powerful job that you are providing educating some other people via your blog post. Most probably you haven’t got to know any of us.

 22. I have to express some appreciation to the writer just for bailing me out of this particular difficulty. Because of surfing around throughout the search engines and getting tricks that were not powerful, I was thinking my entire life was gone. Being alive devoid of the strategies to the difficulties you’ve solved through your entire guideline is a crucial case, as well as those which could have adversely affected my career if I hadn’t encountered your site. That training and kindness in playing with all the stuff was very helpful. I am not sure what I would have done if I hadn’t come upon such a step like this. I can also at this point look forward to my future. Thanks a lot very much for the high quality and sensible help. I will not think twice to endorse your blog post to anybody who requires support about this subject.

 23. I have to express my love for your kindness supporting those individuals that should have help on in this topic. Your special commitment to getting the message all-around has been rather useful and has usually enabled people like me to attain their pursuits. Your own warm and helpful tips and hints indicates so much to me and a whole lot more to my office workers. Many thanks; from each one of us.

 24. I precisely desired to appreciate you yet again. I do not know the things that I would’ve handled without the type of smart ideas documented by you on such a topic. It was a real frustrating circumstance for me personally, but being able to see a new skilled style you managed that made me to jump for delight. Now i’m thankful for this information and then have high hopes you recognize what a great job you have been doing teaching some other people via a web site. I am sure you haven’t met all of us.

 25. I truly wanted to write down a simple remark in order to express gratitude to you for all the fabulous ways you are placing at this website. My long internet search has at the end been honored with really good knowledge to go over with my great friends. I would tell you that many of us readers actually are quite blessed to be in a notable community with so many marvellous people with very helpful guidelines. I feel quite privileged to have seen your entire website and look forward to so many more brilliant times reading here. Thanks once more for a lot of things.

 26. My husband and i got peaceful when Chris could round up his preliminary research through your precious recommendations he gained from your web page. It is now and again perplexing to simply find yourself releasing information and facts that many the others have been making money from. And now we fully grasp we need the blog owner to appreciate because of that. The main illustrations you’ve made, the easy blog navigation, the friendships you can help instill – it’s got many astounding, and it’s really assisting our son in addition to our family feel that the idea is satisfying, which is certainly truly serious. Many thanks for the whole thing!

 27. Thanks a lot for giving everyone a very brilliant possiblity to read critical reviews from this website. It is often very pleasant plus full of a great time for me personally and my office mates to search the blog really 3 times per week to learn the newest guides you have got. Not to mention, I am also certainly fulfilled with all the beautiful techniques you give. Selected 1 points in this posting are really the best we have had.

 28. Thank you a lot for giving everyone an exceptionally superb chance to read from here. It is usually very pleasant and as well , packed with fun for me and my office fellow workers to visit your web site on the least thrice in 7 days to study the latest stuff you have. And lastly, I’m just always astounded considering the cool concepts served by you. Selected 2 areas in this posting are surely the best we’ve had.

 29. My spouse and i ended up being very comfortable Peter could do his studies while using the precious recommendations he grabbed out of the blog. It is now and again perplexing to just happen to be freely giving tactics which often most people have been trying to sell. Therefore we fully understand we now have the website owner to thank for this. All of the illustrations you made, the simple blog navigation, the friendships you will give support to instill – it’s mostly powerful, and it is making our son and us understand that topic is awesome, and that’s truly indispensable. Many thanks for everything!

 30. Thank you a lot for giving everyone remarkably special chance to read from this web site. It can be very terrific plus jam-packed with a great time for me personally and my office colleagues to visit your blog minimum 3 times a week to read through the latest issues you will have. And definitely, I am also usually astounded with your tremendous creative ideas you give. Selected 3 ideas in this posting are unquestionably the most efficient we have all ever had.

 31. I’m just writing to make you be aware of what a wonderful experience my friend’s daughter obtained studying your web page. She came to understand so many issues, which included what it’s like to have an incredible giving mood to get others without problems learn a variety of tortuous issues. You truly surpassed my expected results. Thanks for giving those important, safe, edifying and as well as unique guidance on this topic to Jane.

 32. I not to mention my guys came reviewing the nice secrets and techniques located on the website and then unexpectedly I got a horrible suspicion I never thanked the site owner for those secrets. Those guys came as a consequence joyful to study them and now have simply been having fun with these things. Thank you for indeed being considerably accommodating and for having variety of magnificent issues millions of individuals are really eager to understand about. My honest apologies for not expressing gratitude to earlier.

 33. I want to express my appreciation to the writer for bailing me out of this setting. Right after exploring throughout the the net and finding ways which were not pleasant, I figured my entire life was gone. Living devoid of the strategies to the problems you have sorted out as a result of your entire site is a serious case, and the ones which may have adversely affected my entire career if I had not come across your web page. Your main knowledge and kindness in controlling every aspect was vital. I don’t know what I would have done if I had not come upon such a solution like this. I am able to at this point look forward to my future. Thanks a lot very much for your reliable and results-oriented help. I won’t hesitate to suggest the website to any person who requires assistance about this area.

 34. I would like to show some appreciation to this writer just for bailing me out of this difficulty. Right after looking out throughout the world-wide-web and coming across opinions that were not beneficial, I believed my entire life was well over. Being alive without the presence of answers to the issues you have resolved by means of the short post is a critical case, and the ones which may have badly affected my entire career if I had not discovered your website. Your knowledge and kindness in controlling the whole lot was invaluable. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t come across such a subject like this. I can now relish my future. Thanks very much for the professional and results-oriented help. I will not hesitate to suggest your site to any person who wants and needs guidelines about this area.

 35. Thanks so much for giving everyone an extraordinarily superb opportunity to read articles and blog posts from here. It’s always so awesome and stuffed with fun for me and my office fellow workers to search your web site nearly three times every week to find out the latest stuff you will have. Of course, we are at all times fascinated concerning the tremendous advice you give. Selected 2 points in this posting are easily the finest I have ever had.

 36. I in addition to my pals were following the best strategies from the website while then got an awful suspicion I never expressed respect to the blog owner for those techniques. All of the women came happy to learn all of them and have pretty much been tapping into these things. Appreciate your actually being well helpful as well as for going for this kind of helpful issues most people are really desirous to know about. Our own honest regret for not expressing appreciation to you sooner.

 37. Thank you for your entire work on this web page. My mother really loves setting aside time for research and it’s really simple to grasp why. We hear all relating to the lively medium you produce invaluable tips through this web blog and as well as increase contribution from other people on that content and our own princess is becoming educated a lot. Have fun with the rest of the year. You have been carrying out a brilliant job.

 38. I precisely wished to thank you so much once again. I am not sure what I would have implemented in the absence of the ways provided by you on this theme. It had been a very difficult difficulty in my circumstances, but coming across the very professional approach you resolved that forced me to leap over joy. I am just happy for your assistance and even hope you are aware of a great job you are always providing training men and women via your webblog. I am certain you haven’t encountered all of us.

 39. I want to express some appreciation to you for rescuing me from this type of scenario. As a result of surfing around throughout the online world and seeing views that were not powerful, I was thinking my life was over. Being alive without the solutions to the issues you have sorted out by way of your entire article is a critical case, as well as those which may have in a wrong way affected my entire career if I had not encountered your website. Your personal expertise and kindness in maneuvering the whole lot was priceless. I am not sure what I would’ve done if I had not come upon such a thing like this. I’m able to at this moment look ahead to my future. Thank you so much for your specialized and effective guide. I will not hesitate to suggest your web sites to anybody who would like counselling on this issue.

 40. When I initially commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails with the identical comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 41. Nice post. I be taught one thing more difficult on completely different blogs everyday. It would at all times be stimulating to read content from other writers and follow a bit of something from their store. I抎 choose to make use of some with the content on my weblog whether or not you don抰 mind. Natually I抣l provide you with a link on your net blog. Thanks for sharing.

 42. Thank you for all your efforts on this blog. Betty loves making time for internet research and it is easy to see why. Many of us learn all relating to the compelling mode you create both useful and interesting ideas through the web site and as well cause contribution from other ones on the matter plus our favorite girl is without a doubt being taught a lot. Enjoy the remaining portion of the new year. You are performing a stunning job.

 43. An fascinating discussion is value comment. I feel that you need to write extra on this matter, it might not be a taboo topic however typically people are not sufficient to talk on such topics. To the next. Cheers

 44. There are some interesting cut-off dates in this article but I don抰 know if I see all of them middle to heart. There is some validity however I will take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we wish extra! Added to FeedBurner as well

 45. I and my buddies ended up going through the excellent tactics on the website and so suddenly I had an awful feeling I had not thanked the website owner for those techniques. These men appeared to be certainly glad to read them and now have honestly been taking pleasure in those things. Appreciate your simply being quite thoughtful as well as for choosing some incredible subjects millions of individuals are really wanting to be informed on. My personal sincere apologies for not saying thanks to sooner.

 46. My wife and i have been very joyful Emmanuel could finish off his investigations while using the precious recommendations he acquired through your web pages. It’s not at all simplistic just to happen to be freely giving secrets that the others may have been making money from. And now we keep in mind we have the blog owner to give thanks to for this. The specific explanations you made, the simple website navigation, the relationships you can make it possible to foster – it’s everything spectacular, and it is leading our son in addition to the family do think that topic is entertaining, and that’s really pressing. Thanks for all!

 47. The next time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you may repair in case you werent too busy searching for attention.

 48. I was more than happy to search out this net-site.I wanted to thanks in your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I’ve you bookmarked to check out new stuff you weblog post.

 49. After study a few of the blog posts on your website now, and I really like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list and will probably be checking again soon. Pls take a look at my website online as nicely and let me know what you think.

 50. There are some attention-grabbing points in time in this article however I don抰 know if I see all of them center to heart. There’s some validity however I will take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we want extra! Added to FeedBurner as effectively

 51. When I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the same comment. Is there any means you possibly can remove me from that service? Thanks!

 52. Can I simply say what a aid to search out someone who actually is aware of what theyre talking about on the internet. You undoubtedly know how one can bring a difficulty to mild and make it important. Extra folks have to learn this and understand this side of the story. I cant consider youre no more in style because you positively have the gift.

 53. The following time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I imply, I do know it was my option to learn, but I really thought youd have one thing attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you may repair if you happen to werent too busy on the lookout for attention.

 54. Once I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there any approach you may remove me from that service? Thanks!

 55. There are some attention-grabbing cut-off dates in this article however I don抰 know if I see all of them heart to heart. There’s some validity but I will take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we want more! Added to FeedBurner as well

 56. I wanted to post you the tiny observation to be able to give many thanks the moment again for the beautiful tricks you’ve contributed on this page. It has been strangely open-handed with people like you to present unhampered exactly what a lot of people could possibly have marketed as an ebook to generate some money for themselves, most notably considering that you could possibly have done it in the event you decided. Those tips likewise acted like the good way to realize that many people have the same interest really like my personal own to find out many more on the subject of this matter. I’m sure there are numerous more pleasurable occasions in the future for folks who looked over your blog.

 57. This is the proper weblog for anyone who wants to search out out about this topic. You notice a lot its virtually arduous to argue with you (not that I really would want匟aHa). You definitely put a new spin on a subject thats been written about for years. Nice stuff, simply nice!

 58. Can I simply say what a reduction to find somebody who truly knows what theyre talking about on the internet. You undoubtedly know easy methods to deliver an issue to mild and make it important. More folks need to read this and perceive this aspect of the story. I cant believe youre no more well-liked since you definitely have the gift.

 59. Can I just say what a reduction to find somebody who actually is aware of what theyre talking about on the internet. You definitely know learn how to deliver a problem to gentle and make it important. Extra people need to read this and understand this facet of the story. I cant consider youre no more fashionable because you positively have the gift.

 60. After research a couple of of the blog posts in your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website listing and can be checking again soon. Pls take a look at my website online as effectively and let me know what you think.

 61. Pingback: zakenmoeders

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.